You are here:
  • KB Home
  • Smart Port
  • วิธีแก้ไขเมื่อใช้งาน Smart Product แล้วมองไม่เห็นเป็นภาษาไทย
< Back

1. คลิกที่ Start (มุมซ้ายล่าง) แล้วกดค้นหาและเปิด Control Panel

             

2. คลิกที่ Region

3. จากนั้นคลิกที่ Administrative แล้วคลิก Change System locale…

4. เลือกภาษาไทย Thai (Thailand) แล้วกด OK