เงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัทสงวนสิทธิในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป (ผู้ใช้บริการ) ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในช่องทางการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ทุกประการ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และรูปแบบการแสดงผลหรือประมวลผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นกรณีบริษัทจะได้มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม ซึ่งนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเท่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้บริการตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่บริษัทได้จัดทำขึ้นหรือจัดหามาด้วยความรอบคอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แต่ทั้งนี้ มิได้หมายความว่า บริษัทได้รับรองโดยชัดแจ้งหรือ โดยปริยายว่าข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดดังนี้จะมีความถูกต้องสมบูรณ์ และน่าเชื่อถือแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความบกพร่องอย่างใดๆของข้อมูลดังกล่าวและไม่จำต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ข้อมูลของบริษัทในเว็บไซต์นี้จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้จะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความต่อเนื่อง ความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการย่อมรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้บริการจะนำไปเผยแพร่ต่อไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ใช้บริการจะต้องขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์นข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงการใช้บริการดังกล่าวนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย