Join The Competition

” ไม่มีอะไร ที่จะทำให้พอร์ตของเรา  

ย่อยยับ ได้ นอกจากความเห็นผิด และ

จิตปรุงแต่ง ของตัวเราเอง “

IMG_127880470976134

เงื่อนไข การซื้อขายสำหรับการแข่งขัน

  1. สินค้าที่จัดให้ซื้อขายตลอดการแข่งขัน จะใช้สัญลักษณ์การซื้อขายที่แตกต่างจากระบบซื้อขายจริงใน TFEX โดยการเคลื่อนไหวของราคาจะเป็นเทียบเคียงกันได้กับราคาที่มีซื้อขายของสัญญา Futures ที่มีสภาพคล่องสูงในสินค้านั้นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1. SET50 Index Futures
    2. Gold 50 Baht Futures
    3. Gold 10 Baht Futures
สินค้า

SET50 Index Futures

สัญลักษณ์สินค้าในระบบแข่งขัน

S50IF_CON

เทียบเคียงกับสัญญาจริงที่ซื้อขายในตลาด TFEX

อ้างอิงการซื้อขาย สัญญา SET50 Futures ในตลาด TFEX โดยเทียบเคียงได้กับ

– S50M15 ในช่วงการแข่งขันตั้งแต่ 1 – 19 มิ.ย. 2558

– S50U15 ในช่วงการแข่งขันตั้งแต่ 22 – 31 ก.ค. 2558

(กำหนดให้อ้างอิงสัญญาเดือนไตรมาสที่ใกล้ที่สุดในช่วงการแข่งขัน โดยจะปรับสัญญาเมื่อมีการครบกำหนดอายุ โดยผู้จัดโครงการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Gold 50 Baht Futures

GF_CON

อ้างอิงการซื้อขาย สัญญา Gold 50 Baht Futures ในตลาด TFEX โดยเทียบเคียงได้กับ

– GFM15 ในช่วงการแข่งขันตั้งแต่ 1 – 19 มิ.ย. 2558

– GFQ15 ในช่วงการแข่งขันตั้งแต่ 22 – 31 ก.ค. 2558

Gold 10 Baht Futures

GF10_CON

อ้างอิงการซื้อขาย สัญญา Gold 10 Baht Futures ในตลาด TFEX โดยเทียบเคียงได้กับ

– GF10M15 ในช่วงการแข่งขันตั้งแต่ 1 – 19 มิ.ย. 2558

– GF10Q15 ในช่วงการแข่งขันตั้งแต่ 22 – 31 ก.ค. 2558

2.อัตราหลักประกัน และ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

อัตราหลักประกัน

หน่วย : บาทต่อสัญญา

สินค้า
(product)

SET50 Index Futures

อัตราหลักประกันขั้นต้น
(Initial Margin)

11,400

อัตราหลักประกันขั้นต่ำ
(Maintenance Margin)

7,980

อัตราหลักประกันปิดสัญญา
(Forced Close Margin)

3,420

Gold 50 Baht Futures

43,700

30,590

13,110

Gold 10 Baht Futures

8,740

6,118

2,622

หมายเหตุ:

  1. ในการแข่งขันจะกำหนดอัตราหลักประกันตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ผู้แข่งขันทราบเป็นการล่วงหน้า
  2. ในกรณีที่ผู้แข่งขัน มีรายการปิดสถานะจากการ Force Close จะโดนตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดย ผู้จัดโครงการแข่งขัน กำหนดการปิดสัญญาเมื่อหลักประกันต่ำกว่าระดับ Force Close Margin ตามรอบเวลาในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย โดยหากผู้แข่งขันมีเงินประกันต่ำกว่าระดับดังกล่าวสามารถปิดสถานะเพื่อล้างผลขาดทุนได้ก่อนเพื่อรักษาระดับหลักประกันให้เพียงพอจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการ Force Close และไม่โดนตัดสินการรับรางวัล

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

กำหนดเป็นค่าคงที่ ตาม รายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาทต่อสัญญา

สินค้า
(Product)

SET50 Index Futures

ค่าธรรมเนียมซื้อขายของตลาดTFEX
(Exchange Fee)

7

ค่าธรรมเนียมซื้อขายของโบรกเกอร์
(Commission Fee)

80

Gold 50 Baht Futures

35

450

Gold 10 Baht Futures

7

90