Smart Bid/Ask

ครั้งแรกในโลกที่ MT4 สามารถดู Bid/Ask 5 แถวได้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของผู้ใช้งานให้สามารถวิเคราะห์ Technical Chart พร้อมกับวิเคราะห์ Bid/Ask 5 แถวในหน้าจอเดียวกัน
  • ช่วยให้ผู้ใช้งาน มองเห็นภาพกว้าง ของแนวโน้มเชิงเทคนิคด้วย Signal Multiple Timeframe ในฟังก์ชั่น Technical Indicator
  • ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบของ Signal Multiple Time Frame ได้อย่างอิสระซึ่งมีให้เลือกถึง 7 Time Frame กับ 6 Technical Strategies

Build 07 April 2020