You are here:
  • KB Home
  • SmartEA
  • 3. วิธีแก้ไขเมื่อใช้งาน Smart Product แล้วมองไม่เห็นเป็นภาษาไทย
< Back

1. คลิกที่ Start (มุมซ้ายล่าง) แล้วกดค้นหาและเปิด Control Panel

             

 

2. คลิกที่ Region

 

3. จากนั้นคลิกที่ Administrative แล้วคลิก Change System locale…

 

4. เลือกภาษาไทย Thai (Thailand) แล้วกด OK