You are here:
< Back

วิธี Add Exclusions  Biddefender

1.เปิดโปรแกรม Bitdefender แล้วไปที่ Exclusions

2.เลือกที่เมนู Add Exclusions

3.เลือกที่เมนู Add File ให้กดที่ BROWSE เลือกที่เก็บไฟล์ Product Smart ที่ต้องการลง

4.หลังจากที่เลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วให้กด ADD

5.จะมีกล่อง INFO ขึ้นมาให้เรากด OK

6.ให้ไปที่เมนู Exclusions ถ้ามีชื่อไฟล์ขึ้นมาแสดงว่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว