You are here:
< Back

LINE Notify 

LINE Notify คืออะไร

เป็นบริการของ LINE ที่ให้สามารถส่งข้อความ การแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปยังบัญชีของคุณหรือกลุ่มต่างๆที่คุณอยู่ได้ ผ่านทาง API ที่ LINE ได้เตรียมไว้ให้นั่นเอง
วิธีการตั่งค่า LINE Notify 

1. เริ่มต้นจาก ไปที่ https://notify-bot.line.me/th แล้วกดเข้าสู่ระบบ

2. จากนั้น Login บัญชี LINE ด้วยอีเมลและ รหัสผ่าน

3. หลังจาก Login สำเร็จ ให้กดที่ลูกศรชี้ลงด้านข้างชื่อบัญชีแล้วเลือก “หน้าของฉัน”

4. จากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านให้กดปุ่ม “ Genarate Token”

5. จากนั้นให้ใส่ 

5.1 ชื่อของ Token (ชื่อของ LINE Notify)

5.2 เลือกห้องแชทที่ต้องการส่งข้อความแจ้งเตือน

จากนั้นกดปุ่มGenarate Token เพื่อรับ Token key

6.  ให้คัดลอก Token key ไว้นะครับ อย่าเพิ่งปิด pop up ไม่อย่างนั้นต้องออก Token ใหม่และที่แอพ LINE จะมีบัญชี LINE Notify แจ้งว่า “ Genarate Personal Access Token แล้ว”
*หากเลือกเป็นแบบห้องแชทกลุ่ม ให้ทำการ invite LINE Notify เข้ากลุ่มที่เราเลือกครับ

7. วิธีการวาง Token Key ใช้งานใน Smart Port ให้เปิด Smart Port แล้วเลือกกล่องที่จะวางมี 2 แบบคือ
7.1 Monitoring Signal จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อเกิดสัญญาณ ให้ติ๊กถูก Line notify แล้วนำ Token key ไปวางในช่อง Token วางได้สูงสุด 5 Token

 
7.2 Monitoring Order จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อเกิดสัญญาณ ให้ติ๊กถูก Line notify แล้วนำ Token key ไปวางในช่อง Token วางได้สูงสุด 5 Token