1. เข้าไปที่ History Center โดย Tools -> History Center หรือกด F2

  

 

 

2. เลือก Symbol และ Time Frame ที่ต้องการเพิ่มข้อมูล

 

3. หากมีข้อมูลอยู่ให้ทำการ Delete ออกก่อน

 

 

4. มาที่หน้า MT4 คลิกขวา แล้วเลือก Refresh